Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Plyn

Plynovody                                                                       

Naša firma má s realizáciou STL distribučných a pripojovacích plynovodov viacročné skúsenosti.

Patríme medzi odporúčaných zhotoviteľov plynovodov SPP-distribúcia, a.s.

Na výkon týchto činností máme potrebné oprávnenia, povolenia a certifikáty. Naši pracovníci spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti a pravidelne sa zúčastňujú aktualizačných školení a seminárov.

Realizujeme:

 • STL distribučné plynovody
 • STL pripojovacie plynovody
 • preložky STL plynovodov
 • STL vnútroareálové plynovody
 • NTL vnútroareálové plynovody
 • NTL plynoinštalácie

Ako Aliančný partner SPP     v rámci realizácie plynovodov zabezpečujeme:

 • podanie žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti do SPP-distribúcia, a.s.
 • vyhotovenie projektovej dokumentácie plynovodu odborne spôsobilou osobou na základe technických podmienok pripojenia SPP-distribúcia, a.s.
 • vyjadrenie od správcov inžinierskych sietí k projektovej dokumentácii
 • posúdenie projektovej dokumentácie od SPP-distribúcia,a.s.
 • zemné práce súvisiace s realizáciou prípojky (vrátane pretlaku)
 • montážne práce s použitím certifikovaných materiálov
 • dodávku a montáž domovej regulačnej zostavy
 • geodetické zameranie skutočného zhotovenia plynovodov
 • odbornú prehliadku a odbornú skúšku od plynovodu a regulátora tlaku plynu
 • tlakovú skúšku plynovodu
 • vybavenie osvedčenia projektovej dokumentácie a vykonanie úradnej skúšky od oprávnenej organizácie
 • technickú dokumentáciu od plynovodu potrebnú k odovzdaniu do SPP-distribúcia, a.s.

Pôsobíme hlavne v okrese Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce, v prípade potreby aj v okrese Komárno, Banská Štiavnica či Krupina.

 

Plynovod je potrubie s armatúrami a príslušenstvom na rozvod plynu na pripojenie viac ako jednej plynovej prípojky s odberným plynovým zariadením. Technické riešenie plynovodu závisí od vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s. k žiadosti o rozšírenie distribučnej sieti a od projektovej dokumentácie plynovodu. Majiteľom distribučného plynovodu je jeho zriaďovateľ (ten, kto uhradil náklady spojené s jeho realizáciou). Po odovzdaní technickej dokumentácie od distribučného plynovodu do SPP-distribúcia,a.s. je možné zrealizovaný plynovod darovať alebo dať do prenájmu SPP-distribúcia,a.s.

Plynovodná prípojka je plynové potrubie s komponentmi slúžiace na pripojenie odberného plynového zariadenia odberateľa do distribučnej siete. Začína sa pripojením na plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu na hranici pozemku. Technické riešenie prípojky závisí od konkrétneho vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s., k žiadosti o pripojenie. Od daného vyjadrenia závisí, na ktorý distribučný plynovod sa budeme napájať a z akého materiálu bude prípojka zrealizovaná. Prípojku si zriaďuje  žiadateľ o pripojenie na vlastné náklady na základe súhlasného vyjadrenia od SPP-distribúcia, a.s. Prípojka je majetkom zriaďovateľa plynovodu.

 

Pre vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu uvedených činností nás kontaktuje mailom na emailovej adrese laher@mail.telekom.sk, telefonicky na t.č. 0918/723 742, prípadne osobne na prevádzke na Mierovej ulici 24 v Želiezovciach.


 

Vnútorná plynoinštalácia

Na realizáciu vnútornej plynoinštalácie (od hlavného uzáveru plynu k uzáverom plynových spotrebičov) používame v nadväznosti na projektovú dokumentáciu vnútornej plynoinštalácie nasledovné potrubia:

 • oceľové potrubie vedené nad povrchom zeme (upevnené k vnútornej strane oplotenia, prípadne obvodovej stene objektu) s použitím tvaroviek
 • polyetylénové potrubie vedené v zemi
 • medené potrubie s použitím tvaroviek 
 • plast-hliníkové potrubie Alpex-gas sa odporúča viesť v stavebných konštrukciách

Výhody a nevýhody použitého materiálu:

 • oceľové potrubie má dobré mechanické vlastnosti, je lacnejšie, ale medzi jeho nevýhody patrí, že si vyžaduje častejšiu údržbu, nakoľko jeho odolnosť voči korózii je nízka, náklady spojené s montážou sú vyššie ako pri ostatných materiáloch,
 • polyetylénové potrubie je charakteristické dlhou životnosťou, nepretekajúcimi spojmi, antikoróznou, chemickou a teplotnou odolnosťou, nevýhodou je nízka odolnosť voči UV žiareniu,
 • medené rozvody sa vyznačujú dlhou životnosťou, nehorľavosťou, odolnosťou voči vysokým teplotám, korózii, UV žiareniu, zmenám teplôt, sú plynotesné, inštalácia je rýchla a jednoduchá,
 • plast-hliníkové potrubie má dlhú životnosť, je odolné voči korózii, zabezpečuje absolútnu tesnosť proti úniku zemného plynu, inštalácia je rýchla a hospodárna. Nevýhodou je nižšia odolnosť voči mechanickému poškodeniu.

 

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe projektovej dokumentácie od vnútornej plynoinštalácie (v prípade potreby Vám ju vieme zabezpečiť) a obhliadky miesta realizácie. Pre vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte mailom na emailovej adrese laher@mail.telekom.sk, telefonicky na t.č. 0918/723 742, prípadne osobne na prevádzke na Mierovej ulici 24 v Želiezovciach.

 

TOPlist